manage_accountsKIVGADER Üye Girişi

DökümanlarDernek Tüzüğü
Dökümanlar > calendar_month21.02.2022

Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü


Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1 – Derneğin Adı: ”Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2 - Dernek, Kıvrık Gagalılar (Muhabbet Kuşları Papağanlar) ırklarını sevdirmek, yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp teşvik etmek, yetiştirilen Muhabbet Kuşu ve Papağan ırklarını dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak, bu ortak amaç etrafında birleşen kişileri gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapılacak müsabaka ya da seminerlerde buluşturmak, tanıştırmak, kaynaştırmak, bilgi ve becerilerini paylaşmak ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1 – Muhabbet Kuşları ve Papağan’ların Üretilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2 – Muhabbet Kuşları ve Papağan’ların bakımı, yetiştirilmesi ve hastalıkları hakkında bilgi açığını kapatmak Dernek üyelerinin katılabileceği Muhabbet Kuşları ve Papağan yarışmalarını ve puanlama hakemliği ya da kıyaslama hakemliği konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4 – Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5 – Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

6 – Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

7 – Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

8 – Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

9 – Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

10 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda benzer amaçlı dernek ve kuruluşları desteklemek. Benzer amaçlı kurulmuş ve kurulacak federasyonlara ve federasyonların oluşturduğu konfedarasyonlara kurucu üye veya üye olmak bu kuruluşlarda görev almak ve temsilci göndermek. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak.

11 – Uluslararası faaliyette bulunmak, gerek görmesi durumunda yurt dışındaki aynı amaçla kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

12 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

13 – Yurtdışındaki Muhabbet Kuşları ve Papağan derneklerinden kardeş dernek yapılabilir.Yurtdışından gelen davetleri kabul etmek.

14 – Düzenleyeceği yarışmalarda Uluslar arası standartların uygulanmasını sağlamak,yarışma kategorilerine zaman içerisinde İntere WBO World Budgarigar Organisation tarafından kabul edilen kategorilerde gerçekleştirmek ve güncel olarak yarışma öncesinde üyelerine bilgi aktarmak üzere çalışmalarını yürütmek.

15 – Ülkemizde ve yurtdışında yetiştirilen, müsabakalarda derece alan Muhabbet Kuşları ve Papağan Türlerini üyelerine tanıtarak daha kaliteli ırklar yetiştirilmesi konusunda bilgilendirmek.

16 – Gerek görüldüğünde üyelerine yurt dışından damızlık temin etmek.Bu amaçla yem, ilaç, benzeri beslenme, sağlık ve hijyen bakımı gibi konularda destek vermek.

17 – Uluslar arası müsabakalar düzenler ve uluslar arası yarışmalara üyelerinin ürettikleri Türlerin katılımını sağlar. Muhabbet kuşlarının ve Papağanların yurtdışında yapılacak müsabakalara katılımı, gerekli evrakların takibi ve izinlerin alınması için resmi dairelerle çalışmalar sürdürür veya bu konuda görevli kişi ya da kişileri belirler.

18 – Yurt içinde düzenleyeceği yarışmalar için, Yurt dışında aynı amaçla kurulmuş derneklerden hakem veya hakemler çağırmak hakemlik yaptırmak.Aynı hakemler ile seminer şeklinde üyelerine hakemlik bilgisi ve hakemlik kursu vermek.

19 – Yapılan müsabakalarda alınan sonuçların istatistiğini ve üretici puanlarının istatistiğini tutar ya da tutacak kişiyi / kişileri belirler ve bilgilerin tüm üyelerle paylaşılmasını sağlar.

20 – İnternet web sayfasından derneğimizin ve Federasyonun yayınladığı faaliyet ve duyulardan üyelerinin haberdar olmasını sağlamak.

21 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1 – Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2 – Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3 – Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4 – Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5 – Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

 

Madde 6 -Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1 – Genel kurul

2 – Yönetim kurulu

3 – Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 7 -Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1 – Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2 – Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

DERNEK BİLGİLERİMİZ

placeAyvansaray Mahallesi Mustafapaşa Bostanı Sok No.6 Fatih / ISTANBUL
phone0850 550 90 90
emailkivgader@gmail.com


© 2024 Site içerisindeki tüm materyaller 'Kıvgader' kısaltma adı ile anılan 'Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneğine' aittir. Görsel ve Yazınsal içeriklerin kaynak belirtmeden kopyalanması kesinlikle yasaktır.
Kivgader