manage_accountsKIVGADER Üye Girişi

Duyurular

Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Hakem Yönetmeliği
Duyurular > calendar_month27.05.2014

Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Hakem Yönetmeliği

KANARYA ve KAFESKUŞLARI FEDERASYONU HAKEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam

Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Kanarya yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Hakem Kurulu tarafından yarışmalarda görev yapacak hakemlerin, yetki  ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Yönetim kurulu ………sayılı Komiteler Hakkındaki Kararın …. uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

COM                          : Dünya kuş Federasyonunu

F H K                         : Federasyon Hakem Komitesini

KKKF                         : Kanarya ve kafes kuşları Federasyonu’nu ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Esas Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyon Hakem Kurulu

Hakem Kurulunun Bölümleri

Madde 5- Hakem Yetiştirme Kurulu, Hakem atama Kurulu

Federasyon Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6- Federasyon Hakem Kurulu 5 üyeden oluşur. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Federasyon Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 7- Federasyon Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Yönetim kurulu görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.

Federasyon Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

a)      Üyenin İstifa etmesi

b)      Federasyon Yönetim kurulunun isteği,

c)      Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme, durumunda sona erer.

Federasyon Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 8- Federasyon Başkanı Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

a)      Merkez Hakem Kurulu gerekli gördüğü her zaman toplanır.

b)      Merkez Hakem Kurulu toplantısına, Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı asbaşkan yönetir.

c)      Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

d)      kararı kabul edilir.

e)      Kararlar  üyelerce imzalanır.2 gün içinde federasyon kuruluna bildirilir.

Federasyon Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde9- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)      COM’ hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b)     Türkiye yi belli bölgelere ayırıp senede 4 seminer düzenleyip seminer verecek kişileri atamak

c)      COM ve yabancı ülkelerin Kanarya Federasyonunun düzenleyeceği seminerlere katılacak eğitici ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Federasyon yönetiminin onayına sunmak,

d)     Hakem kursları açmak, yabancı eğitici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Yönetim kurulundan onay almak,

e)      Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f)       Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylatmak,

g)      Hakemlerden başarılı görünenleri Federasyon aracılığı ile COM’a uluslararası Hakemlik için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve COM’a gönderilmek üzere Federasyona sunmak,

h)      Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,

i)       Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek

j)       Hakemlerin görev aldıkları yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

k)      Yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin atamasını yapmak,

l)       Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formunu hazırlamak.

Federasyon Hakem Kurulunun Hazırlayacağı bilgi Formu

Madde10- Hakem Bilgi Fişlerinde aşağıda yazılı hususlar bulunur.

a)      İl’i ve lisans numarası

b)      Hakemin adı ve soyadı

c)       Baba adı

d)      Doğum yeri ve tarihi

e)      Öğrenim durumu

f)       Bildiği yabancı diller

g)      Üye olduğu dernek

h)      Mesleği ve iş adresi

i)       Ev adresi

j)       Savcılıktan iyi hal kağıdı

k)      Medeni hali

l)       İş ve ev ve cep telefon numaraları,

m)     Nüfus cüzdan fotokopisi

 

Hakem Lisansı İptali

 

Madde 11- Hakem Lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir.

a)      Üç defa üst üste mazeretsiz hakemliğe gelmemek,

b)      Kanarya kaidelerinde yetersizlik göstermek,

c)      Kuş seçim sırasında görevli olup, yetersiz kuşu müsabakada dereceye sokmak ve görevini kötüye kullanmak,

d)     Faal hakemlik yapmasına mani sağlık yönünden engeli olduğunu tespit etmek

İKİNCİ BÖLÜM

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 12 Bu Yönetmelik çerçevesinde ve Federasyon kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, hakem kurallarına karşı gelen, Federasyon Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan.

Hakem Yetiştirme

Madde 13 Hakem Yetiştirme Kurulu Irk, Renk ve Ötüş komitelerinden atanacak şahıslardan oluşur. Irk hakemi için ırk komitesindeki kurs verecek şahıslardan istifade edilecektir. Renk ve Ötüş hakemleri kursu için yurt içinde bu dalda bilgi verebilecek otorite olmadığından, yurt dışından hakemler getirilerek kurs verdirilecektir.

Madde 14 Yurt dışından seminer için getirilecek hakemler için ödenecek masraflar kursa katılacak adaylardan toplanabilecektir. Seminer ve Kursların tarih ve yerleri Hakem Kurulu tarafından belirlenecektir.

Madde 15 Hakem Atama

Hakem Atamalarını yarışma günü veya bir hafta önceden Hakem komitesi yapar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken İşler

Madde 16 Hakemler yarışma öncesinde;

a)      Bütün hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarının federasyon Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol ederler.

b)      Yarışacak kuşların İnce tüy (Acı) Kalın tüy (Kamışı) ayırımını yapar

c)      Hasta veya Uzuvlarından birisi olmayan kural dışı kuşları eler.

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri

Madde 17- Hakemler yarışmalarda aşağıda belirtilen hususlara dikkat ederler;

a)      Yarışma kuşlarını seçerken yanında yardımcıdan başka kimseyi bulundurmaz.

b)      Dereceye giren kuşların derece kokartlarını takmadan bilgi kartını açıp bakamaz

c)      Dereceye giren kuşların bilezik bilgilerini kontrol edip tutanağa yazar.

d)     Görevi bittiğinde diğer hakemlerin yanına gitmeden salonu terk eder.

Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

Madde 18- Hakemlerin yarışma sonrası görevleri şunlardır;

a)     Hakemler kendi sorumlulukları altındaki yarışma neticelerini tutanakla birlikte Federasyon veya Dernek görevlilerine imzalayarak teslim eder.

b)     Yarışma neticeleri ile ilgili kesinlikle kuş sahipleri ile diyaloga giremez.

c)     Hakem görevi bittiğinde kuş standını terk eder.

Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar

Madde 19- Federasyonca veya Derneklerce düzenlenen yarışmaların hakemleri salonda bulunan hakemlerden veya bir hafta evvelinden tebliğ edilerek atanır

Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak, haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler yarışmalar süresince özellikle davranışlarına dikkat ederek yarışmacılara örnek olmalıdırlar. Yarışmalarda mümkün olduğu kadar kuş sahipleri ile ilişkiye giremezler. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 20- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a)      T.C. Vatandaşı olmak,

b)      En az orta öğrenim mezunu olmak,

c)      18 yaşından küçük olmamak

d)      Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

e)      Federasyon tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla mahrumiyet veya müsabakadan men cezası almamış olmak,

f)       Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Hakemlik Kademe ve Dereceleri

Madde 21- Hakemlik sınıflaması şu şekildedir;

a)     Aday Hakemler

b)     Kategori hakemleri

1-     Renk Kanaryaları hakemi

2-     Irk kanaryaları Hakemi

3-     Ötüş Kanaryaları hakemi

4-     COM Hakemi

a)      Aday Hakem; Federasyon tarafından açılan hakem kursuna katılarak yapılan yazılı sınavdan, 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak, devamında yapılan teorik sınavda da yeterli bulunmuş olmak gerekir.

b)      Irk ve renk kanaryalarında göz seçiciliği önemli olduğundan adayın öncelikle göz seçiciliği sınavını geçmesi gerekmektedir.

c)      Ötüş kanaryalarında kulak bilgisi önem taşıdığından aday öncelikle kulak bilgisi konusundaki sınavı geçmelidir.

d)      Kulak bilgisi iyi olmayan ötüş Göz bilgisi iyi olmayan ise Irk ve Renk hakem adayı olamaz

e)      Renk kanaryaları hakemi En az 3 yıl süre ile aday hakem olarak aktif şekilde görev yapmış olmak, hakem bilgi ve değerlendirme raporunun olumlu olması ile Hakem komitesinin teklifi üzerine Federasyon yönetim kurulunun kara bağlaması ile olunur.

f)       Irk Kanaryaları hakemlik görevini sürdürmüş olmak, Aday  hakemi olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, yarışmalarda başarılı sicil almak, yetkili kurullarca hakemliğinin onaylanmış bulunması gerekir.

g)      Ötüş kanaryaları hakemi en az 3 yıl süre ile aday hakem olarak aktif şekilde görev yapmış olmak,yarışmalarda başarılı almak,yetkili kurullarca hakemliğinin onaylanması bulunması gerekir.

h)      Uluslararası Hakem; Gerekli görüldüğü durumlarda, Hakem komitesi tarafından uluslar arası hakem olmak isteyenler COM hakemliği için gerekli işlemleri yapılarak COM a bildirilir

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vize Edilmesi

Madde 22- Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere,  Hakem Kurulunca Hakemlik Lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yılbaşında Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Bu liste üzerinde vizeler yapılarak ilgililere ulaştırılmak üzere Federasyon sekreterliğine gönderilir.. Ayrıca vizeleri yapılan hakemlere ait liste bir yazı ile birlikte

Tüm derneklere gönderilir.

Hakemlerin Atanması ve Görev yerleri

Madde 23- Yarışmalar, her ne şekilde olursa olsun, lisanslı Federasyon hakemi ile yönetilir.

a)      Türkiye’de her türlü kanarya yarışmasında görev alacak hakemlerin atanması Hakem Komitesi görüşü ve Federasyonun onayı ile olur.

b)      Milli/Uluslararası düzeyde yapılan yarışmaların tüm hakemleri, Hakem Komitesinin görüşü ve onayı ile atanır.

c)      İl’ lerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmaların hakemlerini hakem komitesi atar

d)      Yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve ücretleri Federasyon tarafından belirlenir ve düzenleyici dernek tarafından ödenir. Türkiye yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri Federasyon tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir.

e)      Yarışmalara atanan hakemler gerek gördüğü durumlarda yarışmada görev alan hakemlerden bir ya da bir kaçı görevden alınabilir. Aynı şekilde  gerek görüldüğü durumda  Hakem Kurulu  kararı ile yarışmada ilave olarak hakem görevlendirilmesi yapılabilir. Hakem Kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda Federasyon Temsilcisinin kararı yeterli olacaktır. Yarışmalar sırasında hakem değiştirilemez.

f)       Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı Yarışma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre belirlenir.  Hakem Kurulu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın türü, önemi ve katılan kuş sayısına bakarak hakem sayısında değiştirme yapabilir.

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi

Madde 24- Yurtdışındaki hakemler federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler. Yine Federasyondan izin almak şartı ile yurt dışından yarışmalara hakem getirilebilir.

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

Madde 25- Hakem kurulu raporlarına dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya, Federasyon yönetim kurulu ve Federasyon disiplin kurulu yetkilidir

Hakemlerin Lisanslarının vize edilmesi

Madde 26- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez.

a)      İstifa etmek,

b)      Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c)      Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl görev yapmamak,

d)      Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,

e)      Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek,

f)       Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kuş seçmek, yarışmalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir kanaryacının veya kuşun lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak,

g)      Taraflardan birinden veya ikisinden maddi veya manevi çıkar sağlamak,

h)      Kanarya camiası aleyhinde gazete, dergi, radyo veya benzeri araçlarla yayın yapmak.

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

Madde 27- Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğindin itibaren yazılı olmak şartı ile bir aydır. Söz alarak yapılan itirazlar kabul edilmez.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 28- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakem komitesine yazılı olarak başvurur. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler.  Hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü Federasyon Yönetim Kurulu onayını da alarak özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

Hakemlikten İstifa

Madde 29- Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o sezon yarışma yönetemezler. İstifanın tekrarı halinde lisansları vize edilmez.

Hakemlerin Denetimi

Madde 30- Federasyon yönetimi ve ilgili komiteler hakemleri denetlemekle görevlidir.  Hakem Kurulu üyeleri ile Irk Renk ve Ötüş komiteleri hakemlerin ve aday hakemlerin gözlemciliklerini yapabilirler. Bu komitelerden kimlerin gözlemcilik yapacağına Hakem Kurulu karar verir.

Gözlemciler yazılı raporlarıyla hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını yarışmanın bitiminden itibaren en geç üç gün içerisinde Hakem Kuruluna ve Federasyon Başkanlığına göndermek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan çeşitli hakemlik hakları saklıdır. Bu yönetmelik çıktığından sonraki kursları ve başvuruları kapsar.

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Hakem komitesi yürütür.

 


Biz Birlikte Guzeliz

DERNEK BİLGİLERİMİZ

placeAyvansaray Mahallesi Mustafapaşa Bostanı Sok No.6 Fatih / ISTANBUL
phone0850 550 90 90
emailkivgader@gmail.com

SİTE HARİTASI

homeAna Sayfa
emoji_eventsDerneğimiz
groupÜyelerimiz
descriptionDöküman
campaignDuyurular
celebrationOrganizasyon
photo_cameraGaleri
location_onİletişim
menu_bookZiyaretçi Defteri

DUYURULAR

Dernek Duyuruları
Federasyon Duyuruları
Yarışmalar ve Resimler
Yarışma Duyuruları
Bilezik Duyuruları
Üye Kümesleri


© 2024 Site içerisindeki tüm materyaller 'Kıvgader' kısaltma adı ile anılan 'Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneğine' aittir. Görsel ve Yazınsal içeriklerin kaynak belirtmeden kopyalanması kesinlikle yasaktır.
Kivgader