manage_accountsKIVGADER Üye Girişi

Duyurular

Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Ana Tüzüğü
Duyurular > calendar_month27.05.2014

Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Ana Tüzüğü

TÜRKİYE KANARYA ve KAFES KUŞLARI FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1:
FEDERASYONUN ADI: Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonudur. Kısaltılmış adı (T.K.K.K.F) dir.

Madde 2:
Federasyonun genel merkezi İstanbul’dur.

Madde 3:
Türkiye’deki Kurulu bulunan kanarya dernekleri, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve üst düzeyde bir yönetim kuruluşu oluşturmak üzere “Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları” adıyla bir federasyon kurmuşlardır. Bu tüzükte “Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu “ yerine kısaca “Federasyon” ibaresi kullanılmıştır.

KURUCU DERNEKLERİN ADLARI ve ADRESLERİ

Madde 4:
Kurucu kanarya derneklerinin ad ve ikametgahları aşağıda belirtilmiştir.

Kurucu olmaya Onay Veren Dernek İsimleri:
01 – Karadeniz (Ornitholoji )Kuş Bilimi Derneği 19 mayıs mah.Meşrutiyet Sok.No23/A Samsun
02 – Manisa Kanaryacılar Derneği Saruhan mah. Saruhan dede camiiyanı Manisa
03 – Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 2nci Cad 21/B Demetevler/Ankara
04 – Yorkshire Irkı Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Ergene Mah 456 sok. No:17 Bornova/İzmir
05 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Erzene Mah 17 Sok !5/A Bornova/ İzmir
06 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Memurevler mah. 204 sok.Başak Ap. 4/A Antalya
07 – Kocaeli Ornitholoji Kuş Bilimi Derneği Tepecik Mah Dr hamdi açan Sok Kalkan Ap İzmit
08 – i.s.d 136 sokak No 51/A Hatay /İzmir
09 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Temiz Cad Şentürk Ap. No:11 Bursa
10 – Anadolu Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği Yeni Bosna metro bitişiği Bakırköy/ İstanbul
11 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Belediye Blokları No:153 Yalova
12 – Serinofil Derneği Tophane Mektep Sok. No:2 (Tayfun Spor Üstü) Kadıköy/İstanbul

Yukarıda isimleri belirtilen kanarya dernekleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk medeni kanunu hükümlerine uygun olarak kurulup faaliyetlerine devam eden derneklerdir.

FEDERASYONUN AMACI

Madde 5:
Üye dernekler arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. İhtiyaçlarını karşılamak dernekler yolu ile kanaryacılığın gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmaktır.

Türkiye’deki mevcut kanarya ırklarını yaşatmak ve ıslah etmek ayrıca ırk çeşitlerine göre Irk Güzelliği, Renk, Ötüş, Doğa kuşları, Papağanlar ve Muhabbet kuşları için komiteler oluşturarak bu damızlık kuşların sağlıklı bir şekilde üretimini sağlamak. Türkiye de kaliteli ve yeterli sayıda kanarya yetiştiricisinin çoğalmasını sağlamak ve bu kanaryacılar arasında dayanışma sağlamak. Türkiye’ye has damızlık kanarya yetiştirmek için Irk ıslahı çalışmaları başlatmak bu konuda komiteler oluşturmak.

TANIMLAR

Madde 6:
Bu tüzükte geçen;

Üye – bağlı Üye: Federasyona bağlı dernekleri
Federasyon: Aynı amaca yönelik olmakla kurulmuş en az beş adet derneğin 5253 ve 4721 sy’lı yasalar gereğince oluşturduğu birliği
Delege: Federasyona bağlı dernek üyelerinden,Federasyon Genel Kuruluna katılmak üzere tespit ve tayin edilen dernek üyelerini ifade eder.

FEDARASYONUN FAALİYETLERİ

Madde 7:
01 – Dernekler arasında, derneklerle devlet ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlamak.
02 – Derneklere gelir kaynakları bulmaya çalışmak, maddi ve ayni yardım yapmak, bunun için yarışma, gece, piyango, sergi, gazete, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalar yapmak.
03 – Basın yayın organları, afiş,broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturmak.
04 – Derneklerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik etmek,bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurmak.
05 – Derneklerin ülke çapında düzenleyeceği yarışma, sergi, fuar gibi faaliyetlerine yardımcı olmak bu konuda ekip ve malzeme yardımı yapmak.
06 – Dünya Kanarya federasyonu (COM) ve diğer ülke federasyonları ile irtibat sağlayarak dünya veya diğer ülke kanarya yarışmalarına yarışacak kanarya ve yetiştiricileri göndermek
07 – Diğer ülke ve Dünya federasyonlarından yetişmiş hakem ve yetiştiricilerden getirtilerek ülkemizde hakem yetiştirmek, yetiştirici üyeleri bilgilendirmek.
08 – Seminerler ve paneller düzenlemek, ülke kanaryacılarını buralarda bilgilendirmek.
09 – Gerektiğinde yurt dışından damızlık kanarya ve kanarya malzemeleri getirtilip üye derneklere dağıtmak.
10 – Komite ve komisyonlar kurarak inceleme ve araştırmalar yapmak.
11 – Kuş yetiştiriciliğinin ekonomik hale getirilmesini ve yetiştiriciler için kuş satışlarını organize ederek yetiştiricilerin kar etmesini sağlamak.
12 – Federasyon bünyesinde veya diğer üye derneklere Lokal, Kütüphane açmak önerilerde bulunmak,görüş bildirmek
13 – Federasyon bağlı dernekler arasında ayrıcalık yapamaz. Politikayı seçtiğimiz politikacılar yürütür ilkesini benimsemek ve savunmak.

FEDERASYONA ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 8:
Kuruluş amaçları ayni olan dernekler,Federasyona üye olma hakkına sahiptir.
1) Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşlar FederasyonuT. C yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış
2) Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Tüzüğünü kabul ederek genel kurulda federasyona katılma kararı almış, kuruluş belgesi düzenlemiş
3) Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tüzüğü uyarınca giriş ve yıllık aidatını kabul etmiş
4) Yasak faaliyetlerde bulunmamış dernekler üye olabilir.

ÜYELİK TÜRLERİ

Madde 9:
Federasyona iki tür üyelik mümkündür.
1) Asil Üyelik: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üslenmiş ve üyelik haklarından yararlanan ve sorumlulukları yüklenen üyedir. Üyenin hakları; genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, seçmek, gereken koşulları tanımak kaydı ile her türlü göreve aday göstermektir. Yükümlülükleri ise, aidatlarını zamanında ödemek ve üyelik koşullarına gereken bağlılığı ve çabayı göstermektir.
2) Fahri Üyelik: Fahri üyeler, organlara aday gösterme hakkına sahip olmayan ve federasyon aidatı ödemekle yükümlü olmayan üyelerdir. Fahri üyelik her seçim döneminin sonunda kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu ise bu üyeliklerin süresini uzatabilir.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL

Madde 10:
1) Tüzüğün 8. Maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusu Federasyon yönetim kurulunca başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
2) Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
3) Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.
4) Aday derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır.
5) Giriş aidatı ve yıllık aidatın gereken bölümü alınır.
6) Bu ödemeler yapılmadıkça Federasyon üyeliği kazanılmaz
7) Üye dernekler eşit haklara sahiptirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11:
Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler,üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde12:
Federasyon üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.
1) Federasyona üye olduktan sonra federasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunanlar.
2) Federasyon tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenler.
3) Genel Kurulda kabul edilen yıllık aidatı ve giriş aidatını ödemeyen, Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen borçlarını ödememekte ısrar edenler.
4) Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin yıllık aidatlarını ödemek zorundadır.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 13:
Üye Dernekler, temsilcileri marifeti ile Federasyon Genel kurulunda oy ve söz hakkına sahiptir.
- Her üye dernek, Federasyon tüzüğünde belirlenen giriş aidatını ve yıllık aidatlarını ödemek zorundadır.
- Üye dernekler, Federasyon tüzüğüne, Federasyon düzenine, yetkili organların kararlarına uymak zorundadır.
- Üye dernekler Federasyona sadakat göstermek itibarına ve manevi şahsiyetine zarar vermemek zorundadır.
- Üye dernekler Federasyona maddi ve manevi zarar vermemekle yükümlüdürler.
- Üye dernekler gerek dernek organlarının gerek dernek üyelerinin, gerekse 3 üncü şahısların Federasyona maddi manevi zarar verilmesine engel olunması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.
- Her üye dernek Federasyon faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir.

FEDARSYONUN ORGANLARI

Madde 14:
Federasyonun zorunlu organları;
1) Genel kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu
4) Disiplin Kurulu
5) Genel Sekreterliktir
Federasyon genel kurul kararı ile başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

Madde 15 :
1) Genel kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup;Federasyon Genel Kurulu, Federasyona kayıtlı üye derneklerin Genel Kurullarınca seçilecek delegeler ve o anki yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinden oluşur. Delegeler 3 yıllığına dernek genel kurullarınca seçilirler.
2) O anki Federasyon Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek üyeleri Genel kurulun otomatik üyesidir. Yönetim üyelikleri düştüğünde genel kurul üyelikleri de düşer.
3) Genel Kurul üç yılda bir Ocak ayı içerisinde Türkiye yarışmasının yapıldığı il veya ilçede olağan, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinin 1/5 inin yazılı talebi üzerine olağan üstü toplanır.
4) Olağan ve olağan üstü Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.
5) Federasyon Genel Kuruluna seçilecek dernek delege sayısı, üye derneklerin üye sayısına bakılmaksızın her dernek üç delege ile temsil edilir.
6) Federasyon üyesi her dernek federasyon genel kurulunda kendisini temsil edecek delegelerini genel kurulunca seçer ve isimlerini federasyona bildirir.
7) Delegeler Toplantıya resimli kimlik belgelerini göstererek katılır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ

Madde 16:
Yönetim Kurulu federasyon tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan dernek delegelerinin listesini düzenler ve federasyon üyesi derneklerin tüm aidat borçlarını en geç genel kurulun toplantı gününe bir hafta kalana kadar ödenmesi için uyarıda bulunur. Yıllık aidat ve giriş aidat borcu bulunan ve en geç toplantı açılışına bir hafta kalana kadar borçlarını ödemeyen dernekler Genel Kurulda Temsil edilemezler; seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Genel kurula katılacak üye derneklerin delegeleri yazılı olarak ve ayrıca en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz toplantının yapılacağı gün, yer ve saati ile gündemi toplantı gününden en az 15 gün evvel üyelere bildirilir. Toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste bu bildirime eklenir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağırılmasında yukarıdaki esaslar aynen uygulanır. genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 17:
Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya müsait bir yerde o yerin Mülki idare amirliğine yazı ile başvurarak yapılır. Genel Kurul toplantıları genel merkezin bulunduğu il sınırlarının dışında yapılabilir. Genel kurul katılımın çok olacağı Türkiye yarışmasının yapılacağı il veya ilçede toplanabilir. Genel kurul sonuçlarını merkezinin bulunduğu mülki amirliğe verir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 18:
Federasyon Genel Kuruluna Katılma hakkına sahip delege tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluğun Sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinin iki katından az olamaz. Federasyonun feshi kararı alınabilmesi için Federasyon Genel Kurulunu oluşturan üye tam sayısının en az (2/3) katılımının sağlanması gerekmektedir.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLI

Madde 19:
1 – Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün,yer ve saatte yapılır.
2 – Delegeler Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarını imza ederek toplantı yerine girerler.
3 – Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir.
4 – Toplantı yönetim kurulunun başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır.
5 – Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir divan başkanı ve yeteri kadar kâtip seçilir.
6 – Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.
7 – Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve divan başkanı ile birlikte imzalayıp bütün tutanak ve belgeleri yönetim kuruluna teslim ederler.
8 – Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI

Madde 20:
1) Genel Kurul Kararları toplantıya katılan temsilci üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
2) Tüzük değişikliği ve federasyon fesih kararları,ancak toplantıya katılan temsilci üyelerin (2/3) çoğunluğuyla alınır.
3) Oylamalar gizli veya açık olarak yapılabilir. Ancak, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu seçimi gizli oyla yapılır.

KARARLARA İTİRAZ

Madde 21:
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak (1) bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak (1) bir ay içinde ve her halde karar tarihinden (3) ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22:
01 – Federasyon organlarının seçimini yapmak, gizli oy açık tasnifle Yönetim Kurulu için 7 asil 7 yedek Denetleme Kurulu için 3 asil 3 yedek disiplin kurulu için 3 asil 3 yedek üye seçmek.
02 – Yönetim ve denetleme kurul raporlarının görüşülmesi, uygun gördüğü takdirde yönetim kurulunu ibra etmek.
03 – Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
04 – Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
05 – Federasyonun başka bir federasyonla birleşmesi veya ayrılması, konfederasyon ve benzeri üst kuruluşlara katılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
06 – Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki Federasyon, Konfederasyon ve benzeri kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
07 – Federasyonun amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
08 – Gerektiğinde Federasyon tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.
09 – Federasyon organlarında görev alanlar ile Federasyon bünyesinde çalışmakta olan işçilerin Federasyon çalışmaları sırasında maruz kaldıkları zarara ve ölüm vukua geldiğinde hak sahiplerine ödenecek tazminatı belirlemek.
10 – Federasyon yönetim kurulu dışındaki sair mecburi yada ihtiyari komitelerin üyelerine uygun görülmesi halinde huzur hakkı ücreti ödemelerini taktir ve tayin etmek.
11 – Federasyonun iç işleyişine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin doğrudan Yönetim Kurulu Tarafından kabul edilerek uygulamaya konulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
12 – Mevzuatta ve Federasyon Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
13- Federasyonun Feshine karar vermek.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 23:
Genel kurulca seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme kurulları ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, ana adı,doğum yeri ve tarihi,T.C kimlik no su meslekleri ikametgahları ve seçildiği görevleri federasyonun bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidir.

Madde 24:
YÖNETİM KURULU
1 – Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından üç yıllık çalışma dönemi için seçilir. 7 Asil 7 Yedek üyeden oluşur.
2 – Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri seçimi izleyen altı(6) iş günü içinde düzenleyecekleri ilk toplantıda kendi arasında açık oyla bir Başkan, İki başkan yardımcısı, bir Mali Genel Sekreter, bir Eğitim genel sekreteri, bir Genel Sekreter, bir basın sözcüsü seçer. Eğer Genel sekreter yönetim kurulu dışından ise doğal üye sıfatı ile toplantılara katılır, o zaman genel sekreter her dönem seçilen yönetim kurulları isterse görevine doğal üye olarak devam eder.
3 – Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
4 – Yönetim Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Acil durumlarda tele konferans yolu ile görüşülüp karar alınabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25:
01 – Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
02 – Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
03 – Genel Kurulu olağan veya olağan üstü toplantıya çağırmak.
04 – Federasyona girmek veya çıkmak isteyen üyelerin dilekçelerini karara bağlamak.
05 – Federasyon üyelerinin uymak zorunda olduğu dernek kurallarına aykırı davranış gösteren üyelerin durumunu disiplin kuruluna bildirmek, verilen karara uygun olarak üye hakkında işlem yapmak.
06 – En az iki ayda bir defa toplanmak federasyonun işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak.
07 – Eğer toplantı gündemi yoğun değilse Başkanın emri ile Telefon veya mail aracılığı ile toplantı gerçekleşebilir.
08 – Genel Sekreteri atamak ve çalışma şartlarını tayin etmek.
09 – Federasyonda çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına veya çıkarılmasına karar vermek.
10 – Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak.
11 – Arka arkaya iki toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
12 – Yönetim Kurulu Genel kurul kararlarını ve Federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür. Derneklerin isteklerini değerlendirir ve dernekler arasında yakınlaşmayı sağlar.
13 – Derneklerin yarışma, seminer, sergi ve benzeri konulardaki sorunlarını çözmeye çalışır.
14 – Posidur(ırk),Renk, Malinua ötüşlü,Bülbül ötüşlü,Doğa kuşları Papağanlar ve Muhabbet kuşları için ayrı ayrı Yürütme komiteleri kurmak.
15 – Federasyonun iki yıllık çalışma programını düzenler bu zaman içerisinde yapılacak yarışma,seminer ve sergi takvimini düzenler ve uygular. Gerektiğinde yasalar içinde ücretli kişi çalıştırabilir.
16 – Yönetim Kurulu Federasyon faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Kanarya Şampiyonası Düzenleyebilir.
17 – Gerek duyar ise, Federasyonun zorunlu ve ihtiyari organlarını toplantıya çağırmak.
18 – Federasyonun iç işleyişine yönelik olarak yönetmelikler hazırlamak, uygun görür ise bu yönetmeliklerin hazırlanması için komisyonlar kurmak. Hazırlanan yönetmelikleri genel kurulun onayına sunmak.Genel kurulun yetki ve görev vermesi halinde, genel kurulun onayına sunmaya gerek olmaksızın doğrudan yönetmelikleri hazırlamak, kabul etmek ve uygulamaya koymak.
20 – Genel Kurul Kararlarını yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 26:
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. En az üç ayda bir defa toplanır. Yapılan toplantılarda kararları çoğunluğun oyuyla alır. Yapılan toplantılarda çoğunluk olmaksızın alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurulunda asillerin istifası halinde yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve yönetim kurulu mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 27:
YÜRÜTME KOMİTELERİ
1)Federasyonun amacı doğrultusundaki faaliyetlerini teşkil edeceği yürütme komiteleri aracılığı ile gerçekleştirmesi esastır.
2)Yönetim Kurulu federasyonun esas ve ilkeleri doğrultusunda hazırlayacağı yıllık çalışma programında, hangi konularda yürütme komitesi teşkil edileceğine karar verir ve kurar.
3)Teşkil edilen komitelerin görevleri ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulunca belirlenir.
4)Her komitenin başkanla birlikte en az 3 en çok 5 üyesi yönetim kurulunca seçilir. Komitede görev alacak kişilerin federasyon üyesi olması mecburiyeti yoktur.
5)Komiteler kendilerine verilen görevleri yönetim kurulunun denetim ve gözetim altında ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak yürütürler.

Madde 28:
DENETLEME KURULU
1) Denetleme Kurulu, genel kurulca genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler arasından üç yıl süre için 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere gizli oyla seçilir.
2) Denetleme kurulu, ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer; federasyonun tüm işlerini denetler, bu denetleme sonucunu yönetim kuruluna rapor ile bildirir. En az (6) Altı ayda bir toplanır ve kararları salt çoğunluk ile alır.

Madde 29:
DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
1) Federasyonun bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az altı (6) ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirmek.
2) Yönetim kurulunda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerilerini bildirmek.
3) Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak.

DİSİPLİN KURULU

Madde 30:
Genel Kurulca, Genel Kurul Katılma hakkına sahip delegeler arasından üç yıl süre için 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere gizli oyla seçilir.

Madde 31:
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
Disiplin kurulu Federasyon Tüzüğüne, amaçlarına, Federasyon kurallarına, uymak zorunda olduğu Tüm kuş camiası ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden yönetim kurulunca Disiplin Kuruluna sevkı uygun görünenler hakkında inceleme yaparak durumlarına göre aşağıdaki işlemleri uygulayabilir. Uyarı cezası vermek Federasyon disiplin tüzüğüne göre verilecek cezayı belirleyip yönetim kurulu veya Genel Kurula sunmak.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK NEDENLERİ

Madde 32:
1) Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.
2) Genel kurul kararlarına uymamak.
3) Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
4) Federasyonu siyasi amaçlara alet etmek.
5) Kanarya camiası ilkelerine aykırı harekette bulunmak.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Madde 33:
Yönetim kurulu göreve geldiğinde üyeler kurul üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter Tayin eder. Genel Sekreterin Federasyonun bulunduğu vilayette olması gerekmez her hangi bir vilayette olabilir. Bilgisayar, Faks ve telefon irtibatları ile federasyonun işlerini üye derneklerle irtibatını sağlar. Yönetim kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde federasyonu temsil eder. Federasyonun bilumum hizmet yükümlülüklerini kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesini sağlar.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 34:
Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktir de kurul kararı ile bu görevlerinden ayrılmış sayılırlar.Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asil üyeliğe çağrılır.

İKİNCİ KISIM MALİ HÜKÜMLER ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Madde 35:
Federasyonun çalışma dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. Dernek bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 36:
Federasyonun gelirleri şunlardır.
1) Üyelerden alınan yıllık aidat; federasyon çalışmaları ile Genel Kurullar, Seminerler ve Sempozyumlar düzenleme görevlerini, iletişim, yayın ve ulaşım harcamaları ile diğer giderleri karşılamak üzere çalışma dönemindeki bütçesinde belirtilen yıllık aidat ödemeleri Tüm üye dernekler 2005 Yılı için 150 YTL 2006 Yılı İçin 250 YTL ödeyeceklerdir.
2) Federasyona yeni girecek derneklerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat genel kurulda belirtilen miktardır.
3) Federasyon yayınları, ilan gelirleri, Tertiplenecek toplantılar, Seminer, Kurs, Panel, Kermes Piyango, Balo, Konser, eğlence, konferans ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
4) Bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve sair gelirler.
5) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
6) Lokal Gelirleri.
7) Federasyonun Dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan İçişleri Bakanlığının izni ile alabileceği bağış ve yardımlar.
Yukarıda anılan federasyon gelirlerinden, derneklerin giriş aidatı üyelik için başvuru sırasında, derneklerin yıllık aidatları her ay eşit veya belirlenecek taksitler halinde de alınabilir.

FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USUL

Madde 37:
Federasyonun gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterile kural ve yöntemler uygulanır.
1) Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, federasyon yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirince tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Ayni bağış ve yardımlar içinde rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.
2) Federasyon adına gelir toplamakla yetki ve görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içinde federasyon banka hesabına yatırır, veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilâtı o yılın ocak ayında 657 sayılı Devlet memurları kanununun 154. Maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve Genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının bin (1000) Rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, 30 gün süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri meblâğı derneğin hesabına yatırmak veya göndermek zorundadır.
3) Üye derneklerde Üye giriş aidatlarını ve üye yıllık aidatlarını banka hesap numarasına yatırıp banka dekontunu faksla federasyona fakslayabilirler.
4) Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili kişinin imza sirküsü yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
5) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura alınır. Belirtilen belgenin alınmaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.
6) Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgesi 5253 sayılı yasa uyarınca basım evlerinde bastırılır. Bu alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması, derneklere verilmesi kullanılanların denetlenmesi İçişleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir. Alındı belgelerinin noterden veya dernekler biriminden onaylı olması zorunlu olup, Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

BEYANNAME VERME FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ

Madde 38:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilr.

Derneğin Borçlanma usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktarda yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 40:
Tüzük değişikliği federasyon yönetim kurulu üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Ancak tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilk toplantıda 2/3 toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan ve olağan üstü genel kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı olarak üyelere bildirilmek şartı ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 nün oyudur.

FEDERASYONUN FESHİ

Madde 41:
Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkına bulunan üyelerin en az (2/3) nün çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul,önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

FEDERASYONUN TASVİYESİ

Madde 42:
Federasyonun tasfiyesine fesih kesinleştikten ve dağılma halinin ilgili makamca tespitinden sonra başlanır. Federasyonun alacakları varsa tahsil edilir. Borçları ödendikten sonra geri kalan tüm mallar ve parası Genel kurul tarafından üye dernekler arasında eşit olarak paylaştırılır. Genel kurul herhangi bir karar almamış ise federasyonun bütün mal ve hakları ile parası yine üye dernekler arasında eşit olarak paylaştırılır.

FEDERASYON ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İLKELER

Madde 43:
- Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülükler yerine getirmesi.
- Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaması yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermemesi.
- Yasa dışı yada suç oluşturacak faaliyetlere girmemesi, toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurması.
- Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmaması.
- Kişi ve kuruluşlar ile çalışanlarının haklarıyla ilgili olarak; din, dil, mezhep, renk ve cinsiyete dayanan ayrıcalık yapmaması.
- Üye ve çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlamak.
- Çevre, insan sağlığı ve doğayla ilgili konulara duyarlı ve saygılı olmak.
- Hayvan hakları ve hayvan sağlığı ilkelerini benimsemek ve uymak.

FEDERASYONUN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde44:
Defter tutma esasları;
- Dernekte, işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşmaması durumunda takip eden hesap döneminde başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
- Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.
- Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.
- Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıdaki defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1– Karar Defteri:Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2– Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir
3– Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4– Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5– İşletme Hesabı Defteri: dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6– Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1– (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2– Yevmiye defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler yönetmeliği EK-16’da belirtilen) ‘’İşletme Hesabı Tablosu’’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama genel Tebliğlerini esas olarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 45:
ÖTEKİ KURULLAR
Federasyon yönetim kurulu, çalışmalarının daha da verimli olması için Basın,Danışma,Araştırma,Hukuk ve benzeri kurullar oluşturabilirler.

KURUCULAR

Madde46:
Kurucu Kanarya Derneklerinin Ad ve Merkezleri aşağıda belirtilmiştir
ADI MERKEZİ İKAMETGAHI
01 – Karadeniz Ornitoloji(Kuş Bilimi) Derneği SAMSUN
02 – Kanaryacılar Derneği MANİSA
03 – Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği Demet evler/ANKARA
04 – Anadolu Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği/ISTANBUL
05 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Bornova İZMİR
06 – Yorkshire Kanarya Sevenler Derneği İZMİR
07 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği ANTALYA
08 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği BURSA
09 – Ornitoloji Derneği KOCAELİ
10 – Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği YALOVA
11 – Serinofil Derneği Hatay/İZMİR
12 – Serinofil Derneği İSTANBUL

YÖNETMELİKLER

Madde47:
Federasyon yönetim kurulu, gerekli gördüğü konularda yönetmelikler hazırlayabilir. Tüzükte yer almayan öteki konularda, yürürlükteki ilgili yasa hükümleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde 48:
Federasyon organlarının kurulmasına kadar federasyon işlerini yürütmeye ve Federasyon işlerini yürütmeye ve Federasyonu temsile yetkili ve görevli geçici yönetim kurulu üyeleri şunlardır.

Adı, Soyadı ve İkametgahı
01- Sedat GENÇ – Yenidoğan mah Meriç sk No 35 Samsun
02- Mehmet AKYOL – Bahçelievler mah Öcal Sok No 11 Samsun
03- Hasan YAĞCIBAŞI – İbrahim Gökçen Bulvarı Göncü Ap No:75 D:4 Manisa
04- Uğur AKKAL – Peker Mah. Adalet Sk: 51/12 Manisa
05- Hüseyin ÇAMLIDAĞ – Ragıp TÜZÜN Cad.No:174 D:7 Yenimahalle / ANKARA
06- Erdinç ALTÜRK – Ergene mah. 2 Sok No59 Bornova / İZMİR
07- Ufuk Talat KORKUT – Kazım Dirik Mah 187 Sok No:23/9 Bornova / İZMİR
08- Oğuz ÖZKAYA – 100 yıl bulvarı Özyeşilyurt Sitesi No:3 Altınkum / Antalya
09- Oğuz ERTOP – Tepecik Mah. İnönü Mah Turan Ap No:112/8 İZMİT
10- H. Serdar İVİT – M. Ali Akman Mah. Mithat paşa Cad. No: 1107 İZMİR
11- İzzet TUNÇ – Molla Arap Mah. Eroğlu Sitesi 6 Blok Kat 2 D:5 BURSA
12- Mahmut TİRYAKİ – 2. Matbaacılar Sitesi EBİ.2 No 24 Topkapı / İSTANBUL
13- Halit Ziya İNCİ – İstanbul Cad. Kıbrıs Sok No:23 Kat:1 YALOVA
14- Halit ÖZSOY – Şemsettin Günaltay Cad. No 213-32 Sahrayıcedit Kadıköy /İSTANBUL

NOT : 2 ve36/1 Maddelerinde Tüzük değişikliği yapılmıştır.

 


Biz Birlikte Guzeliz

DERNEK BİLGİLERİMİZ

placeAyvansaray Mahallesi Mustafapaşa Bostanı Sok No.6 Fatih / ISTANBUL
phone0850 550 90 90
emailkivgader@gmail.com

SİTE HARİTASI

homeAna Sayfa
emoji_eventsDerneğimiz
groupÜyelerimiz
descriptionDöküman
campaignDuyurular
celebrationOrganizasyon
photo_cameraGaleri
location_onİletişim
menu_bookZiyaretçi Defteri

DUYURULAR

Dernek Duyuruları
Federasyon Duyuruları
Yarışmalar ve Resimler
Yarışma Duyuruları
Bilezik Duyuruları
Üye Kümesleri


© 2024 Site içerisindeki tüm materyaller 'Kıvgader' kısaltma adı ile anılan 'Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneğine' aittir. Görsel ve Yazınsal içeriklerin kaynak belirtmeden kopyalanması kesinlikle yasaktır.
Kivgader